Diverse trainingen in het gebruik van TIBCO Nimbus

De tooltrainingen van GO Company

De im­ple­men­ta­tie van pro­ces­ma­na­ge­ment leidt tot de in­voe­ring van nieu­we rol­len bin­nen de or­ga­ni­sa­tie. GO Company traint me­de­wer­kers van be­drij­ven die TIB­CO Nim­bus heb­ben ge­ïm­ple­men­teerd om al­les uit de too­ling te ha­len in hun nieu­we rol en ver­ant­woor­de­lijk­heid met de volgende trainingen:

 

 • Training Functioneel Beheer TIBCO Nimbus
 • Training Facilitator TIBCO Nimbus
 • Training Auteur TIBCO Nimbus
 • Training Auteur TIBCO Cloud Nimbus Professional

Training Functioneel Beheer TIBCO Nimbus

Een he­le be­lang­rij­ke rol in de be­heer­or­ga­ni­sa­tie van TIB­CO Nim­bus, wordt ver­vuld door de Func­ti­o­neel Be­heer­der (in de ap­pli­ca­tie “Bu­si­ness Ad­mi­ni­stra­tor” ge­noemd). Als Func­ti­o­neel Be­heer­der ben je ver­ant­woor­de­lijk voor het in stand­hou­den van de func­ti­o­na­li­teit van de ap­pli­ca­tie. Je fa­ci­li­teert een op­ti­maal ge­bruik van TIB­CO Nim­bus bin­nen de or­ga­ni­sa­tie en vult zo­doen­de een es­sen­ti­ë­le rand­voor­waar­de in voor pro­ces­ge­richt wer­ken.

Download de brochure

Training Facilitator TIBCO Nimbus

In TIB­CO Nim­bus wor­den de be­drijfs­pro­ces­sen vast­ge­legd, in­clu­sief al­le pro­ces­in­for­ma­tie zo­als sja­blo­nen, werk­in­struc­ties, be­leids­do­cu­men­ten en pres­ta­tie in­di­ca­to­ren. Pro­ces­sen wor­den vast­ge­legd in work­shops met de­ge­nen die ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de uit­voe­ring van het pro­ces. Jij bent de fa­ci­li­ta­tor die de work­shop leidt en die de deel­ne­mers uit­vraagt over het pro­ces.

Download de brochure

Trai­ning Au­teur TIB­CO Nim­bus

Au­teurs zijn bin­nen TIB­CO Nim­bus ver­ant­woor­de­lijk voor het vast­leg­gen van nieu­we pro­ces­sen en do­cu­men­ten en voor het ver­wer­ken van goed­ge­keur­de wij­zi­gings­voor­stel­len. In de twee­daag­se au­teurs­trai­ning TIB­CO Nim­bus leer je de be­no­dig­de func­ti­o­na­li­teit van TIB­CO Nim­bus ken­nen en ga je aan de slag met het vast­leg­gen van pro­ces­di­a­gram­men. In de twee­de trai­nings­dag oe­fen je met en richt je de wij­zi­gings­cy­clus in.

Download de brochure

Trai­ning Au­teur TIB­CO Cloud Nim­bus Pro­fes­si­o­nal

TIB­CO Cloud Nim­bus Pro­fes­si­o­nal be­staat uit een we­bom­ge­ving. De­ze we­bom­ge­ving wordt ge­bruikt door al­le me­de­wer­kers. De ge­brui­ker heeft toe­gang tot de­ze om­ge­ving via een ge­ïn­di­vi­du­a­li­seer­de start­pa­gi­na: de “Mijn Pa­gi­na”. In de we­bom­ge­ving wor­den de mu­ta­ties in de pro­ces­sen en do­cu­men­ten ver­werkt door de au­teur. De au­teur draagt zorg voor de­ze pro­ces- en do­cu­ment-aan­pas­sin­gen en wordt ver­ant­woor­de­lijk ge­hou­den voor een uni­for­me vast­leg­ging van ge­ge­vens in TIB­CO Cloud Nim­bus Pro­fes­si­o­nal.

Download de brochure

Locatie

De mees­te tool­trai­nin­gen wor­den incom­pa­ny ge­or­ga­ni­seerd, maar dit kan na­tuur­lijk ook ge­woon bij ons op lo­ca­tie bij de GO Aca­de­my in Til­burg of in Woer­den.

 

Duur en investering

De kos­ten van de tooltrainingen zijn doorgaans € 3.250,- per dag voor een team van maximaal 8 personen. Dit bedrag is exclusief aanvullende activiteiten, locatiekosten en catering.

Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

Wil je een gerichte offerte ontvangen, neem dan contact met ons op.

De trainers

 

Suzanne van Eekelen

Trainer | Tooltrainingen

“Vanuit GO Company help ik teams, afdelingen en organisaties bij procesvastlegging in de procesmanagement tooling. De medewerkers worden getraind om hier georganiseerd en optimaal gebruik van de mogelijkheden te maken en de processen optimaal in te richten. Dat doe ik met veel enthousiasme en energie.”

Patrick van den Tempel

Trainer | Tooltrainingen

“De visie van GO Company op procesmanagement en de GO-filosofie draag ik met veel plezier uit. Mijn doel is om bedrijven in de trainingen te helpen de processen samen met betrokkenen inzichtelijk te maken, knelpunten te benoemen en te adviseren in oplossingen om de organisatie naar een hoger niveau te brengen.”

 

 

 

Meer informatie

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Alderik Reitsma·General Manager Business Excellence Tata Steel Europe
  “Bij Tata Steel Europe word TIBCO Nimbus geintroduceerd bij werkeenheden en afdelingen om procesdocumentatie volgens de proces-as toegankelijk te make voor de gebruikers. ”

  Zo worden de procesbeschrijvingen en management control & reporting systems (MCRS) vastgelegd en organiseren we landingspagina’s voor gebruikersgroepen die verwijzen naar documenten in het Document Management System die de gebruiker nodig heeft voor zijn werk. TIBCO Nimbus wordt gebruikt in alle lagen van organisatie, van het topmanagement tot de operator. Tata Steel Europe heeft de projectleiding en business   analyse hiervoor uitbesteed aan GO Company. Volgens en praktische aanpak migreren we één voor één naar TIBCO Nimbus

  Vragen? Neem contact met ons op

  Wil je meer informatie ontvangen over deze training? Vul dan hiernaast je gegevens in en wij sturen je uitgebreide informatie toe.

  Heb je liever direct contact? We staan graag voor je klaar op onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

   Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.