• Lean Yellow Belt training

Deze training in het kort

 • Samen met je collega’s leer je de ba­sis van het Lean-sys­teem en de ba­sis­prin­ci­pes
 • Jullie leren hoe je een aan­tal Lean-in­stru­men­ten kunt toe­pas­sen om ver­be­ter­kan­sen te zien
 • Je verwerft een be­ter in­zicht in klant­waar­de en ver­spil­lin­gen bin­nen jullie ei­gen pro­ces en leert hoe je dat pro­ces in de prak­tijk op­ti­ma­li­seert
 • Jullie passen de Lean-prin­ci­pes toe in een si­mu­la­tie­op­dracht

Deze onderwerpen komen aan bod

Klantwaardetechnieken
Waardestroom
Streven naar perfectie
Kaizen
Strategie-executie
5S
Standaardisatie
Flow & Pull
A3-denken

Deze tweedaagse incompany Lean Yel­low Belt training is inclusief stu­die­ma­te­ri­aal, een of­fi­ci­eel LCS Yel­low Belt Lean-cer­ti­fi­caat en begeleiding en beoordeling tijdens de opdracht. Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

Je cer­ti­fi­caat

Je sluit de Yel­low Belt-op­lei­ding af met een exa­men, waar­in je vra­gen be­ant­woordt over de the­o­rie die je hebt ge­leerd. Een goed re­sul­taat daar­van is goed voor het be­ha­len van je cer­ti­fi­caat. Na af­loop van de­ze lean-trai­ning ver­dien je het Yel­low Belt-cer­ti­fi­caat: het LCS-di­plo­ma Le­vel 1a. Daar mag je mee pron­ken. Je hebt dan na­me­lijk een in­ter­na­ti­o­naal er­kend cer­ti­fi­caat in han­den van het Lean Com­pe­ten­cy Sy­s­tem (LCS), dat is ont­staan van­uit de Uni­ver­si­ty of Car­diff.

 

 

Download de brochure

De trainers

 

Bert van Beers

Trainer | Yellow Belt training

“Als continu verbeterondernemer ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Mijn dag is geslaagd als ik je het bestaande anders kan laten bekijken, om het jou daarna zélf te laten aanscherpen en zo je doelen te behalen, meetbaar en merkbaar.”

Marc Schellekens

Trainer | Yellow Belt training

“Ik vind het geweldig om iets wat op dit moment schijnbaar onmogelijk lijkt, toch te bereiken voor jezelf en met een team. Door ergens in te geloven, iets écht te willen en vervolgens al experimenterend en met vallen en opstaan op onderzoek uit te gaan, zijn mensen en teams tot geweldige prestaties in staat. Dat gevoel probeer ik elke dag weer bij mensen aan te wakkeren.”

Meer informatie

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Willem de Laat·Inspection technician specialist, Fujifilm Manufacturing Europe BV
  “Besparing van €360.000,- gerealiseerd”

  De Black Belt opleiding van GO Company geeft je als startende leider van verbetertrajecten een goede basis op het gebied van methodieken en leiderschap. De modules zijn logisch van opzet en worden zeer goed uitgelegd door de enthousiaste trainers die je erg goed begeleiden. De koppeling met de praktijk maakt dat de opgedane kennis direct toepasbaar is in je eigen bedrijf. Mijn opdracht ging over het reduceren van ‘niet-verkoopbaar product’ ontstaan door problemen in de productielijn. Door een gestructureerd onderzoek en het verbinden van diverse specialismen van verschillende afdelingen, bleek een reductie hiervan mogelijk met een forse jaarlijkse besparing voor Fuji van €360.000,-.”

  Vragen? Neem contact met ons op

   Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.