Lean Purple Belt / Lean Leiderschap

Deze training in het kort

 • Samen met je collega’s leer je de ba­sis van het Lean-sys­teem en de ba­sis­prin­ci­pes
 • Jullie leren hoe je een aan­tal Lean-in­stru­men­ten kunt toe­pas­sen om ver­be­ter­kan­sen te zien
 • Je verwerft een be­ter in­zicht in klant­waar­de en ver­spil­lin­gen bin­nen jullie ei­gen pro­ces en leert hoe je dat pro­ces in de prak­tijk op­ti­ma­li­seert
 • Jullie passen de Lean-prin­ci­pes toe in een si­mu­la­tie­op­dracht

De Lean Pur­ple Belt / Lean Leiderschaptraining van GO Company stoomt je in 6 da­gen klaar als lei­der van Lean-ver­an­der­tra­jec­ten. In een unie­ke trai­ning met ex­perts uit ver­schil­len­de vak­ge­bie­den leer je hoe je je or­ga­ni­sa­tie nog klant­ge­rich­ter, ef­fi­ci­ën­ter en ple­zie­ri­ger laat func­ti­o­ne­ren en te groei­en naar een vol­was­sen Lean-or­ga­ni­sa­tie. Spe­ci­aal voor se­ni­or ma­na­ge­ment en pro­gram­ma­ma­na­gers.

Wat leer je

 • Je krijgt de hand­vat­ten om pro­ces­sen klant­ge­rich­ter, ef­fi­ci­ën­ter en ple­zie­ri­ger in te rich­ten.
 • Je leert hoe Lean en Six Sig­ma wer­ken en hoe je ze toe­past in je or­ga­ni­sa­tie.
 • Je leert wel­ke rol je daar zelf in kunt ver­vul­len en snapt wel­ke ele­men­ten cru­ci­aal zijn voor de or­ga­ni­sa­tie om naar een vol­was­sen Lean-or­ga­ni­sa­tie door te groei­en.
Download de brochure

Vaardigheden

 • Je leert hoe je suc­ces­vol lei­ding geeft aan Lean-trans­for­ma­ties.
 • Je leert hoe je als Lean-lei­der an­de­ren helpt ef­fec­tie­ver te zijn in een Lean (Six Sig­ma) or­ga­ni­sa­tie.
 • Je leert hoe je je or­ga­ni­sa­tie be­ter haar doe­len laat be­rei­ken
 • Je leert hoe je de ge­he­le or­ga­ni­sa­tie ac­ti­veert en trans­for­meert naar een con­ti­nu-ver­be­ter­cul­tuur.
 • Je leert op wel­ke wij­ze je pro­ble­men in de or­ga­ni­sa­tie aan­pakt en wel­ke stap­pen no­dig zijn om een Lean-lei­der te wor­den.
 • Je leert hoe je Green Belts en Black Belts suc­ces­vol in­zet binnen de or­ga­ni­sa­tie.

Waarom Lean Purple Belt bij GO Company? 

 • We doen al­les Lean. Dus ook on­ze op­lei­din­gen. We be­pa­len sa­men wat je leert.
 • Be­paal sa­men met ons je leer­doe­len, ge­richt op de werk­prak­tijk. Jij blij, je werk­ge­ver blij: je past je ken­nis met­een toe in je werk.
 • We le­ren je geen tool­tjes en truc­jes, maar tac­tie­ken en tech­nie­ken waar­mee je duur­za­me ver­be­te­rin­gen re­a­li­seert.

Een greep uit de onderwerpen

 • Ver­an­der­ma­na­ge­ment bij Lean-trans­for­ma­tie
 • Pro­gram­ma­ma­na­ge­ment
 • Po­li­cy De­ploy­ment
 • Prin­ci­pes Lean en Six Sig­ma
 • Lean lei­der­schap
 • Ka­ta, coa­ching­dia­lo­gen en ver­be­ter­di­a­lo­gen
 • Or­ga­ni­za­ti­o­nal Be­ha­vi­or Ma­na­ge­ment
 • Ke­ten­ma­na­ge­ment

Je cer­ti­fi­caat

Je sluit deze training af met een exa­men, waar­in je vra­gen be­ant­woordt over de the­o­rie die je hebt ge­leerd. Een goed re­sul­taat daar­van is goed voor het be­ha­len van je cer­ti­fi­caat. Daar mag je mee pron­ken. Je hebt dan na­me­lijk een in­ter­na­ti­o­naal er­kend cer­ti­fi­caat in han­den van het Lean Com­pe­ten­cy Sy­s­tem (LCS), dat is ont­staan van­uit de Uni­ver­si­ty of Car­diff.

De trainers

 

Michiel ter Horst

Trainer | Purple Belt opleiding

“Als Lean-expert heb ik eigenlijk maar één doel: mensen en teams ontwikkelen tot steeds betere versies van zichzelf! Lean zie ik als dé basishouding voor een cultuur van continu leren en verbeteren. Voor mij zijn Agile, Scrum en Design Thinking ook vormen van die basishouding. Een wereld zonder verspillingen, op alle gebieden, daar wil ik graag elke dag een nieuwe bijdrage aan leveren, ook al is die bijdrage nog zo bescheiden!”

Marc Schellekens

Trainer | Purple Belt opleiding

“Ik vind het geweldig om iets wat op dit moment schijnbaar onmogelijk lijkt, toch te bereiken voor jezelf en met een team. Door ergens in te geloven, iets écht te willen en vervolgens al experimenterend en met vallen en opstaan op onderzoek uit te gaan, zijn mensen en teams tot geweldige prestaties in staat. Dat gevoel probeer ik elke dag weer bij mensen aan te wakkeren.”

Meer informatie

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Willem de Laat·Inspection technician specialist, Fujifilm Manufacturing Europe BV
  “Besparing van €360.000,- gerealiseerd”

  De Black Belt opleiding van GO Company geeft je als startende leider van verbetertrajecten een goede basis op het gebied van methodieken en leiderschap. De modules zijn logisch van opzet en worden zeer goed uitgelegd door de enthousiaste trainers die je erg goed begeleiden. De koppeling met de praktijk maakt dat de opgedane kennis direct toepasbaar is in je eigen bedrijf. Mijn opdracht ging over het reduceren van ‘niet-verkoopbaar product’ ontstaan door problemen in de productielijn. Door een gestructureerd onderzoek en het verbinden van diverse specialismen van verschillende afdelingen, bleek een reductie hiervan mogelijk met een forse jaarlijkse besparing voor Fuji van €360.000,-.”

  Vragen? Neem contact met ons op

   Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.