Lean Black Belt opleiding

Deze opleiding in het kort

 • Leer hoe je jouw organisatie mee kunt nemen in het Lean gedachtengoed
 • Na succesvolle afronding zijn jullie bevoegd om collega’s met Yellow Belt en Green Belt te coachen
 • Mix van theorie, vaardigheden en praktijk
 • Zesdaagse training op jouw bedrijfslocatie
 • Officieel Lean Competency System (LCS) Black Belt certificaat, level 2a

Wat is Lean Black Belt?

In de Lean Black Belt incompany opleiding leren jij en je collega’s  je de ken­nis en vaar­dig­he­den die no­dig zijn om Lean-be­drijfs­ex­perts te wor­den in jullie or­ga­ni­sa­tie. Jullie leren com­plexe pro­ces­sen of si­tu­a­ties te ver­be­te­ren, hoe je ste­vi­ge im­pact maakt in de or­ga­ni­sa­tie en je hoe je de juis­te Lean-in­stru­men­ten in­zet bij ver­schil­len­de pro­ble­men.

Leerdoelen

 • Leren van vaar­dig­he­den waarmee jullie de rolmodellen van het Lean-ge­dach­te­goed bin­nen jullie or­ga­ni­sa­tie worden
 • Leren hoe je jullie or­ga­ni­sa­tie helpt om stap­pen te ma­ken op het gebied van continu verbeteren
 • Ontwikkel je tot dé in­ter­ne Lean-con­sul­tant en weet als geen ander hoe je ma­na­ge­ment, sta­ke­hol­ders en me­de­wer­kers mee­krijgt
 • Leren hoe je Yel­low Belts en Green Belts traint en be­ge­leidt bin­nen je ei­gen or­ga­ni­sa­tie
Download de brochure

Al in het bezit van de Green Belt?

Als de groep mensen die tot Black Belt worden opgeleid al in het be­zit zijn van een Green Belt Lean-cer­ti­fi­caat kunnen zij aan­slui­tend het 6-daag­se Black Belt pro­gram­ma vol­gen. Beschikken zij nog niet over de Green Belt, dan kun je er ook voor kie­zen om in één keer het vol­le­di­ge Lean Black Belt-pro­gram­ma te vol­gen. In dat laat­ste ge­val duurt het traject 11 da­gen. De kosten voor het traject hangen dus af van de vooropleiding en de grootte van de groepen. Wij stellen natuurlijk graag op basis van jouw wensen een gerichte offerte op. Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de op­lei­ding niet be­last met BTW.

Het examen en certificaat

The­o­rie-exa­men

Tij­dens het ver­be­ter­pro­ject doet elke deelnemer het of­fi­ci­ë­le LCS 2a Black Belt the­o­rie-exa­men. Hier­voor leren zij de stof uit een aan­tal voor­ge­stel­de boe­ken en een set aan sli­des als be­ge­lei­dend ma­te­ri­aal.

Prak­tijk-exa­men

Als  het the­o­re­tisch exa­men suc­ces­vol is af­ge­rond en het ver­be­ter­tra­ject is in over­leg met de op­dracht­ge­ver en de Mas­ter Black Belt in een af­ron­den­de fa­se, dan kunnen de deelnemers prak­tijk­exa­men doen. Het prak­tijk­exa­men is een ge­sprek met 2 coa­ches van GO Company waar­in we het ver­be­ter­tra­ject be­spre­ken.

 

Michiel ter Horst

Trainer | Black Belt opleiding

“Als Lean-expert heb ik eigenlijk maar één doel: mensen en teams ontwikkelen tot steeds betere versies van zichzelf! Lean zie ik als dé basishouding voor een cultuur van continu leren en verbeteren. Voor mij zijn Agile, Scrum en Design Thinking ook vormen van die basishouding. Een wereld zonder verspillingen, op alle gebieden, daar wil ik graag elke dag een nieuwe bijdrage aan leveren, ook al is die bijdrage nog zo bescheiden!”

Marc Schellekens

Trainer | Black Belt opleiding 

“Ik vind het geweldig om iets wat op dit moment schijnbaar onmogelijk lijkt, toch te bereiken voor jezelf en met een team. Door ergens in te geloven, iets écht te willen en vervolgens al experimenterend en met vallen en opstaan op onderzoek uit te gaan, zijn mensen en teams tot geweldige prestaties in staat. Dat gevoel probeer ik elke dag weer bij mensen aan te wakkeren.”

Meer informatie

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.

  Willem de Laat·Inspection technician specialist, Fujifilm Manufacturing Europe BV
  “Besparing van €360.000,- gerealiseerd”

  De Black Belt opleiding van GO Company geeft je als startende leider van verbetertrajecten een goede basis op het gebied van methodieken en leiderschap. De modules zijn logisch van opzet en worden zeer goed uitgelegd door de enthousiaste trainers die je erg goed begeleiden. De koppeling met de praktijk maakt dat de opgedane kennis direct toepasbaar is in je eigen bedrijf. Mijn opdracht ging over het reduceren van ‘niet-verkoopbaar product’ ontstaan door problemen in de productielijn. Door een gestructureerd onderzoek en het verbinden van diverse specialismen van verschillende afdelingen, bleek een reductie hiervan mogelijk met een forse jaarlijkse besparing voor Fuji van €360.000,-.”

  Vragen? Neem contact met ons op

   Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.