Een lege inbox aan het einde van je werkdag.

De GO training
in het kort

  • Het overzicht weer terug op je werk
  • Gemiddelde waardering: 8.4
  • Les in Tilburg, Woerden of online
  • Elke dag afsluiten met 0 e-mails in je inbox!

Het overzicht weer terug op je werk

Tij­dens de Get Or­ga­ni­sed (GO) trai­ning van GO Company leer je de or­ga­ni­sa­tie- en com­mu­ni­ca­tie­struc­tuur te be­nut­ten bij de ver­wer­king van al­le in­put die je da­ge­lijks krijgt. Je gaat na­den­ken over hoe je je werk ver­richt, en leert ta­ken te be­oor­de­len en te plan­nen vol­gens een ge­struc­tu­reer­de me­tho­de. Door de­ze me­tho­de toe te pas­sen kun ook jij ie­de­re werk­dag af­slui­ten met een le­ge in­box en heb je het overzicht weer terug op je werk!

Luister naar de podcasts over GO werken

Het pro­gram­ma van de GO trai­ning

Dag­deel 1 draait om de ba­sis­vraag: Doe ik wel wat ik moet doen? Je krijgt ver­fris­send in­zicht in de in­vloed van de ge­or­ga­ni­seerd­heid van je om­ge­ving op de rol­len die je ver­vult; dit aan de hand van the­o­rie, prak­tijk­voor­beel­den en si­tu­a­ties in je da­ge­lijk­se werk­om­ge­ving.

Dag­deel 2 fo­cust op de or­ga­ni­sa­tie van je ei­gen werk: je leert hoe je in plaats van har­der, slim­mer kunt wer­ken. Je ont­dekt de waar­de van een plan­ma­ti­ge aan­pak. Je leert op snel­le en ef­fi­ci­ën­te wij­ze te re­a­ge­ren op al­le ver­zoe­ken uit je om­ge­ving.

 

Download de brochure

De­ze één­daag­se op­lei­ding vindt plaats op 10 oktober 2024 in Tilburg. Komt deze datum niet uit? Kies dan een van de volgende data:

dinsdag 12 november 2024 in Woerden

dinsdag 10 december 2024 in Tilburg

De trainers

Joop van Baal

Trainer | GO training

“Specialist georganiseerd samenwerken, energiek en enthousiast. Ik geloof erin dat wat je krijgt ook is wat je geeft. Ben positief, rechtvaardig en houd van directe communicatie. Ik ben creatief in het zoeken naar oplossingen vanuit een correcte diagnose en houd ervan zaken, personen en mijzelf continu te verbeteren vanuit de eigen invloedsfeer.”

 

Bert van Beers

Trainer | GO training

“Als continu verbeterondernemer ben ik altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Mijn dag is geslaagd als ik je het bestaande anders kan laten bekijken, om het jou daarna zélf te laten aanscherpen en zo je doelen te behalen, meetbaar en merkbaar.”

Schrijf je in voor GO training 10 oktober 2024

Duur: 1 dag
GO training
Prijs: 555,-
GO training

Inschrijven

De GO trai­ning is een in­ves­te­ring die je te­rug­ver­dient door ef­fec­tie­ver en ef­fi­ci­ën­ter te wer­ken. Je be­taalt voor de­ze trai­ning € 555,- per per­soon. Dit be­drag is in­clu­sief lunch (in­dien klas­si­kaal), trai­nings­ma­te­ri­aal, toe­gang tot de GO aca­de­my slim­me ken­nis app, die jou op ef­fi­ci­ën­te wij­ze helpt bij het op­ne­men en be­hou­den van ken­nis, GO e-learnings en een di­gi­ta­le bi­bli­o­theek met al­le na­slag­wer­ken en je ont­vangt het boek ‘Is jouw or­ga­ni­sa­tie al GO? Get Or­ga­ni­sed en word on­ver­slaan­baar!’. Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

Rick Bakker·Teamleider regie grootverbruik, Stedin
“Een wereld van verschil!”

“In het kort: ik heb daadwerkelijk geen achterstanden meer. En zeker zo belangrijk: binnen acceptabele werkuren! Het vergt wat discipline en in het begin denk je bij jezelf: ‘Is het nu echt zo eenvoudig?’ Na verloop van tijd wordt het een tweede natuur en doe je het zonder nadenken. Voor het eerst sinds lange tijd kijk ik aan het eind van een werkweek tevreden terug op wat ik allemaal heb kunnen realiseren met mijn team.”

Vragen? Neem contact met ons op

Wil je meer informatie ontvangen over deze training? Vul dan hiernaast je gegevens in en wij sturen je uitgebreide informatie toe.

Heb je liever direct contact? We staan graag voor je klaar op onderstaand telefoonnummer en e-mailadres.

    Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.