Krijg je werk weer helemaal onder controle

GO Professional in het kort

  • GO pro­fes­si­o­nal is een com­pleet pro­gram­ma op ba­sis van de be­we­zen doel­tref­fen­de GO me­tho­de, die je in staat stelt om al­le uit­da­gin­gen op je werk het hoofd te bie­den.
  • Het programma bestaat uit de GO trai­ning (klas­si­kaal, dag), de GO+ work­shop (klas­si­kaal, dag­deel) en GO coa­ching (per­soons­ge­richt coa­chings­ge­sprek op de werk­plek, 2 uur).

Ben jij die ken­nis­wer­ker die re­gel­ma­tig tijd te kort komt en weer grip op je werk te­rug wil krij­gen? Door te wer­ken aan jouw per­soon­lij­ke werk­struc­tuur en door de ma­nier van plan­nen, or­ga­ni­se­ren en com­mu­ni­ce­ren te ver­be­te­ren er­vaar je meer re­sul­taat, ple­zier en waar­de­ring in je werk.

De drie onderdelen van deze training

1

GO training

“GO” staat voor waar het in de GO me­tho­de al­le­maal om draait: Get Or­ga­ni­sed! Tij­dens de trai­ning wordt aan­dacht be­steed aan de or­ga­ni­sa­tie(struc­tuur) ener­zijds, en de per­soon­lij­ke ef­fi­ci­ën­tie en ef­fec­ti­vi­teit an­der­zijds. De trai­ning leert de deel­ne­mer hoe om te gaan met al­le in­put die hij/zij da­ge­lijks te ver­wer­ken krijgt. Ro­de draad hier­bij zijn de vol­gen­de twee vra­gen:

  • Moet ik het wel doen? (draait om ef­fec­ti­vi­teit: de goe­de din­gen doen)
  • Hoe pak ik het aan? (draait om ef­fi­ci­en­cy: de din­gen goed doen)
2

GO workshop

Om het maxi­ma­le uit de GO me­tho­de te ha­len, wordt de trai­ning ge­volgd door de work­shop. Tij­dens de­ze work­shop wordt de ken­nis van de me­tho­de op­ge­frist en ver­diept en wordt ge­oe­fend met het toe­pas­sen van de the­o­rie in de prak­tijk. Ook is er al­le ruim­te voor het stel­len van vra­gen en het be­spre­ken van ob­sta­kels uit de prak­tijk.

 

3

GO coaching

De GO coach komt naar je toe! Het GO pro­fes­si­o­nal-tra­ject wordt af­ge­slo­ten met een per­soons­ge­richt coa­chings­ge­sprek op de werk­plek. Je e-mail en agen­da­be­heer wordt met de coach be­spro­ken en je ont­vangt per­soon­lij­ke tips en ad­vie­zen.

Download de brochure

Kosten

Je be­taalt voor de GO Pro­fes­si­o­nal € 1.500,- . Dit be­drag is in­clu­sief lunch tij­dens de eer­ste trai­nings­dag, trai­nings­ma­te­ri­aal en toe­gang tot de GO aca­de­my die be­staat uit een slim­me ken­nis app, die jou op ef­fi­ci­ën­te wij­ze helpt bij het op­ne­men en be­hou­den van ken­nis, GO e-learnings en een di­gi­ta­le bi­bli­o­theek met al­le na­slag­wer­ken en je ont­vangt het boek ‘Is jouw or­ga­ni­sa­tie al GO? Get Or­ga­ni­sed en word on­ver­slaan­baar!’ Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de trai­ning niet be­last met BTW.

De trainers

Joop van Baal

Trainer | GO training

Specialist georganiseerd samenwerken, energiek en enthousiast. Ik geloof erin dat wat je krijgt ook is wat je geeft. Ben positief, rechtvaardig en houd van directe communicatie. Ik ben creatief in het zoeken naar oplossingen vanuit een correcte diagnose en houd ervan zaken, personen en mijzelf continu te verbeteren vanuit de eigen invloedsfeer.

 

 

 

Fons Gieles

Trainer | GO training

Ik ben een doelgerichte People manager met een “hands-on”-mentaliteit die het best tot zijn recht komt in een veranderende omgeving. Iemand met een duidelijke visie die op een slimme manier resultaten voor klanten weet te bereiken. Mijn motto is “waar een wil is, is een weg en waar geen weg is, creëren we er samen één”. Ik denk graag mee over oplossingen voor (complexe) problematiek in organisaties waarbij ik het management faciliteer, train of coach naar de gewenste verandering.

 

Schrijf je in voor GO professional

Duur: 2 dagen
GO Professional
Prijs: 1.575,-

Inschrijven

Rick Bakker·Teamleider regie grootverbruik, Stedin
“Een wereld van verschil!”

“In het kort: ik heb daadwerkelijk geen achterstanden meer. En zeker zo belangrijk: binnen acceptabele werkuren! Het vergt wat discipline en in het begin denk je bij jezelf: ‘Is het nu echt zo eenvoudig?’ Na verloop van tijd wordt het een tweede natuur en doe je het zonder nadenken. Voor het eerst sinds lange tijd kijk ik aan het eind van een werkweek tevreden terug op wat ik allemaal heb kunnen realiseren met mijn team.”

Vragen? Neem contact met ons op

    Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.