Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

GO Company verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam – Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen
 •  Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kwaliteit@gocompany.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GO Company verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je bestelling en/of betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • GO Company analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
 • GO Company volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op je behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GO Company neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GO Company) tussen zit. Een voorbeeld daarvan is ActiveCampaign. De cookies die door deze en andere programma’s of functionaliteiten op onze website worden gebruikt staan vermeld in ons cookiebeleid (zie www.gocompany.nl/cookiebeleid).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GO Company bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij conformeren ons met betrekking tot deze bewaartermijn aan de wettelijke voorschriften.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

GO Company verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verwerken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. GO Company blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je CV en motivatiebrief kunnen tijdens een sollicitatieproces gedeeld worden met bestuursleden voor selectiedoeleinden.

Je CV, correspondentie over de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag (VOG’s) worden maximaal 4 weken bewaard na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GO Company gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GO Company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Zie ook ons cookiebeleid op www.gocompany.nl/cookiebeleid.

 

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om:

 • je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen,
 • je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door GO Company,
 • gegevens overgedragen te krijgen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar kwaliteit@gocompany.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . GO Company wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is steeds te vinden op deze pagina.

GO Company adviseert je dan ook om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GO Company neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kwaliteit@gocompany.nl.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Bo van Wendel de Joode is de Functionaris Gegevensbescherming van GO Company. Zij is te bereiken via kwaliteit@gocompany.nl