De di­rec­te op­brengst van een Lean Green Belt op­lei­ding

Avatar foto
Geschreven door: Redactie Datum: 02-12-2022 Tag: Blog

Lu­ke Am­bro­si­us, oud-stu­dent Werk­tuig­bouw­kun­de bij Avans Ho­ge­school, volg­de on­langs de Lean Green Belt op­lei­ding bij de GO Aca­de­my in Til­burg. Als on­der­deel van de­ze op­lei­ding voer­de hij een praktijk opdracht uit bij zijn werk­ge­ver VDL GL Pre­ci­si­on. Door Lean-prin­ci­pes toe te pas­sen ver­hoog­de hij de ef­fec­ti­vi­teit van een be­lang­rij­ke frees­ma­chi­ne met meer dan 20%.

 

Lu­ke is Pro­ject­ma­na­ger bij VDL GL Pre­ci­si­on en hij houdt zich daar be­zig met Ope­ra­ti­o­nal Ex­cel­len­ce pro­jec­ten. VDL GL Pre­ci­si­on is een ge­re­nom­meer­de toe­le­ve­ran­cier van hoog nauw­keu­ri­ge fijn­me­cha­ni­sche on­der­de­len en sa­men­ge­stel­de mo­du­les. Dit doen ze on­der an­de­re als le­ve­ran­cier voor AS­ML in de chip­in­du­strie. Lu­ke’s verbeter traject, een ver­plicht on­der­deel van ie­de­re Lean Green Belt op­lei­ding, was een di­rec­te af­ge­lei­de van twee stra­te­gi­sche doel­stel­lin­gen van VDL GL Pre­ci­si­on, na­me­lijk ver­ho­ging van de klant waarde en struc­tu­re­le groei. Za­ken waar zijn lei­ding­ge­ven­de – en te­vens op­dracht­ge­ver van dit verbeter traject – Marc Smits op coacht en stuurt.

Het Lean-pro­ject

Een spe­ci­fie­ke frees­ma­chi­ne le­ver­de te wei­nig out­put, zo­dat er struc­tu­reel niet vol­daan kon wor­den aan de klant vraag. De Over­all Equip­ment Ef­fec­ti­ve­ness (OEE) moest daar­om ver­be­terd wor­den. De doel­stel­ling voor het verbeter project was am­bi­ti­eus, met 10% – 20% ver­ho­ging van de OEE. Dit staat ge­lijk aan zo’n 25 – 50 ex­tra uren out­put per week. Lu­ke heeft de Kai­zen­me­tho­de, ook wel DMA­GIC, toe­ge­past. Hier­door kreeg hij meer in­zicht in de oor­za­ken van het pro­bleem. De groot­ste bott­le­neck in de OEE bleek in de be­schik­baar­heid van de ma­chi­ne te zit­ten. De ma­chi­ne is im­mers niet be­schik­baar tij­dens om­stel­len, stil­stan­den, sto­rin­gen en on­der­bre­kin­gen in de aan­voer van nieu­we pro­duc­ten. Sa­men met col­le­ga’s op de werk­vloer en an­de­re be­lang­heb­ben­den heeft Lu­ke een analyse sessie ge­hou­den. Hier­in heeft hij, met be­hulp van het visgraat model en de ‘5 keer waar­om-me­tho­de’ door­ge­vraagd naar de grond­oor­za­ken van het pro­bleem.

 

OEE van de VLS freesmachine

(af­beel­ding: de OEE van de frees­ma­chi­ne in een gra­fiek)

De ge­von­den grond­oor­za­ken wa­ren te vin­den in de categorieën Mens, Me­tho­de, Ma­chi­ne & Ma­te­ri­a­len. Per ca­te­go­rie heeft Lu­ke met zijn verbeter team ge­brain­stormd over te­gen­maat­re­ge­len. Eerst ‘si­lent’, of­te­wel ie­der voor zich; daar­na ple­nair. De meest kans­rij­ke en ef­fec­tie­ve ver­be­te­rin­gen zijn ver­vol­gens geïmplementeerd, ge­con­tro­leerd en ge­borgd in het pro­ces en in het ge­drag.

Het suc­ces

Lu­ke is er met zijn verbeter team in ge­slaagd de doel­stel­ling te over­tref­fen. De frees­ma­chi­ne le­vert maar liefst 52 uur ex­tra out­put per week. De klant wordt nu nog snel­ler en be­ter ge­hol­pen, en me­de­wer­kers er­va­ren min­der werk­druk en zien meer out­put dank­zij hun mee­den­ken en mee­doen. Bo­ven­dien le­vert dit Le­an­pro­ject een mooie financiële bij­dra­ge aan het be­drijfs­re­sul­taat. Op­dracht­ge­ver Marc Smits is te­vre­den over de toe­ge­pas­te werk­wij­ze en in­rich­ting van de pro­ces­sen.

Het verbeter project heeft VDL GL Pre­ci­si­on een blauw­druk op­ge­le­verd om het ge­bruik van an­de­re ma­chi­nes op een soort­ge­lij­ke wij­ze te op­ti­ma­li­se­ren. Wer­ken vol­gens het uit­gangs­punt van ‘con­ti­nu ver­be­te­ren’ is daar­mee ge­borgd.

Wil je ook di­rect ver­be­te­rin­gen door­voe­ren in je ei­gen da­ge­lijk­se prak­tijk? In sep­tem­ber, ok­to­ber en no­vem­ber 2022 start GO Company met GO Avans Lean Green Belt. Dit is een vol­waar­di­ge Lean Green Belt-trai­ning die jou dé ‘con­ti­nu ver­be­te­ren’-ex­pert van je or­ga­ni­sa­tie maakt. De sa­men­wer­king met Avans Ho­ge­school ver­ze­kert je van hoog­waar­dig on­der­wijs en door­stro­men naar één van de deel­tijd­op­lei­din­gen van Avans Aca­de­mie voor Deel­tijd is ge­mak­ke­lij­ker dan ooit.