CASER ondersteunt je gehele klantbediening, geeft je inzicht in alle gegevens die je daarbij nodig hebt en stelt je in staat om al je werk vanuit één systeem te plannen en uit te voeren.

Alle CASER Editions op een rij

CASER Blue Edition

Uit­ge­brei­de ap­pli­ca­tie voor dos­sier­vast­leg­ging, -rou­te­ring en -be­han­de­ling.

 

 • Stan­daard ge­schikt voor het wer­ken na­mens meer­de­re op­dracht­ge­vers
 • Ge­kop­peld met CRM sys­teem of po­lis­ad­mi­ni­stra­tie voor klan­ther­ken­ning en con­tact­re­gi­stra­tie
 • Vol­le­dig ge­ïn­te­greerd met mail­sys­teem en scan­straat
 • Al­le in­for­ma­tie over klan­ten, klant­ver­zoe­ken, ta­ken, en me­de­wer­kers cen­traal be­schik­baar, over­zich­te­lijk en bruik­baar.
Lees verder

CASER Yellow Edition

Plan the work, work the plan.

 

 • Alle functionaliteit van de Blue Edition
 • Agen­da func­ti­o­na­li­teit om af­spra­ken en ta­ken op spe­ci­fie­ke tijd­stip­pen te plan­nen.
 • De mo­ge­lijk­heid tot het wer­ken met draai­boe­ken en stan­daard­pro­ces­sen zo­dat al­le ta­ken in het pro­ces au­to­ma­tisch wor­den aan­ge­maakt, ge­pland en ge­volgd kun­nen wor­den.
Lees verder

CASER Red Edition

Ketensturing op topniveau.

 

 • Al­le func­ti­o­na­li­teit van de Blue en Yellow Edi­ti­on.
 • Vol­le­di­ge on­der­steu­ning voor werk­stroom­stu­ring op een Con­tact Cen­ter zo­dat al­le werk­zaam­he­den in com­bi­na­tie met in­ko­men­de te­le­fo­nie be­stuur­baar bin­nen de af­ge­spro­ken ter­mij­nen kun­nen wor­den uit­ge­voerd.
 • De mo­ge­lijk­heid om fi­nan­ci­ë­le ont­vang­sten te ver­wer­ken en be­ta­lin­gen te doen.
Lees verder

CASER Legal Edition

Spe­ci­a­le uit­voe­ring voor ju­ri­di­sche dienst­ver­le­ners met daar­in al­le func­ti­o­na­li­teit uit de an­de­re Edi­ti­ons, aan­ge­vuld met:

 

 • Alle functionaliteit uit de andere CASER Editions
 • De mo­ge­lijk­heid om dos­siers uit te be­ste­den aan ex­ter­ne scha­de­re­ge­laars of ad­vo­ca­ten­kan­to­ren.
 • Au­to­ma­ti­sche con­tro­le op be­lan­gen­te­gen­stel­ling
  De mo­ge­lijk­heid om te wer­ken met mas­sa­scha­de­re­gi­stra­ties en an­de­re re­de­nen van kop­pe­len van dos­siers.
 • Spe­ci­fie­ke mo­ge­lijk­he­den voor klach­ten­re­gi­stra­tie en -af­han­de­ling.
Lees verder

Laat mij zien wat CASER voor mijn organisatie kan betekenen.

  Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.