Je persoonlijke GO coach

GO coaching in het kort

Met de hulp van jouw GO coach le­ver je be­te­re pres­ta­ties, er­vaar je aan­zien­lijk min­der stress in je werk en krijg je meer werkplezier.

Je bent en­thou­si­ast over de in­zich­ten die je hebt ver­wor­ven dank­zij de GO trai­ning. De­ze ken­nis wil je ver­ta­len naar de prak­tijk. Met de hulp van jouw GO coach le­ver je di­rect meer en be­te­re pres­ta­ties. Ook er­vaar je aan­zien­lijk min­der stress en meer ple­zier in jouw werk.

Inhoud

 

Sa­men met jouw Get Or­ga­ni­sed (GO) coach neem je op jouw werk­plek al­le as­pec­ten van je da­ge­lijk­se werk­om­ge­ving on­der de loep. Je gaat ta­ken sa­men be­oor­de­len en plan­nen vol­gens de me­tho­de die je in de GO trai­ning hebt ge­leerd. Ver­vol­gens werk je op de­ze wij­ze zelf­stan­dig ver­der. Je be­spreekt en eva­lu­eert jouw er­va­rin­gen tij­dens de vervolg sessies met jouw coach.

Als je ge­bruik wilt ma­ken van GO coa­ching, is het nood­za­ke­lijk dat je eerst de GO trai­ning hebt ge­volgd. Is dat nog niet het ge­val, kijk dan op de pagina met trainingen op basis van open inschrijving voor de di­ver­se da­ta waar­op je de GO trai­ning kunt vol­gen.

Het programma

In drie af­zon­der­lij­ke coach ses­sies op jouw ei­gen werk­plek helpt de Get Or­ga­ni­sed (GO) coa­ching om de GO-the­o­rie in prak­tijk te bren­gen. In de eer­ste ses­sie (3 uur) wordt sa­men met de GO coach be­ke­ken en be­spro­ken wat er op je af­komt en hoe de­ze in­put wordt ver­werkt. Je krijgt in­zicht in je da­ge­lijk­se werk: Wat is de plaats van jouw func­tie in de or­ga­ni­sa­tie? Wel­ke rol­len heb je? Wel­ke over­leg­struc­tu­ren zijn er? De werk­pro­ces­sen, het be­heer van de agen­da en e-mail verwerking ko­men ruim­schoots aan bod. Tij­dens de twee vervolg sessies van elk twee uur wordt je ge­hol­pen de GO-the­o­rie ver­der in prak­tijk te bren­gen. Per ses­sie wordt be­spro­ken wat goed ging en wat be­ter kan en op wel­ke ma­nier.

Als je de GO training al eens gevolgd hebt, maar dit is al een tijdje geleden, dan wordt er een extra sessie ingepland voor de refresh van de GO theorie (2 uur), waarna het programma hierboven verder zal worden gevolgd.

Download de brochure

Een goede investering

 

Hier­door werk je steeds zelf­stan­di­ger en plan­ma­ti­ger vol­gens de GO me­tho­de, waar­door je gaat er­va­ren hoe pret­tig het is om ge­or­ga­ni­seerd te wer­ken. Na af­ron­ding van de der­de ses­sie wordt een ver­slag van de GO coa­ching aan de op­dracht­ge­ver ver­zon­den. De GO coa­ching is een in­ves­te­ring die je te­rug­ver­dient door per­soon­lij­ke hulp om ef­fec­tie­ver en ef­fi­ci­ën­ter te wer­ken. GO Coaching wordt in drie of vier sessies gevolgd. De kosten zijn € 2.100,- voor drie sessies. Indien je de GO training al hebt gevolgd, vindt voorafgaand aan de drie sessies een refresh sessie van de GO theorie plaats. De aanvullende kosten zijn dan € 2.400,-.  Als ge­volg van de CRK­BO re­ge­ling wordt de coa­ching niet be­last met BTW.

In drie af­zon­der­lij­ke coach ses­sies op jouw ei­gen werk­plek helpt de Get Or­ga­ni­sed (GO) coa­ching om de GO-the­o­rie in prak­tijk te bren­gen. In de eer­ste ses­sie (3 uur) wordt sa­men met de GO coach be­ke­ken en be­spro­ken wat er op je af­komt en hoe de­ze in­put wordt ver­werkt. Je krijgt in­zicht in je da­ge­lijk­se werk: Wat is de plaats van jouw func­tie in de or­ga­ni­sa­tie? Wel­ke rol­len heb je? Wel­ke over­leg­struc­tu­ren zijn er? De werk­pro­ces­sen, het be­heer van de agen­da en e-mail verwerking ko­men ruim­schoots aan bod. Tij­dens de twee vervolg sessies van elk twee uur wordt je ge­hol­pen de GO-the­o­rie ver­der in prak­tijk te bren­gen. Per ses­sie wordt be­spro­ken wat goed ging en wat be­ter kan en op wel­ke ma­nier.

Als je de GO training al eens gevolgd hebt, maar dit is al een tijdje geleden, dan wordt er een extra sessie ingepland voor de refresh van de GO theorie (2 uur), waarna het programma hierboven verder zal worden gevolgd.

De locatie

De coaching wordt op een samen te bepalen datum gegeven.  Benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur ons een bericht of bel ons voor meer informatie.

De trainers

Joop van Baal

GO coach

“Specialist georganiseerd samenwerken, energiek en enthousiast. Ik geloof erin dat wat je krijgt ook is wat je geeft. Ben positief, rechtvaardig en houd van directe communicatie. Ik ben creatief in het zoeken naar oplossingen vanuit een correcte diagnose en houd ervan zaken, personen en mijzelf continu te verbeteren vanuit de eigen invloedsfeer.”

Fons Gieles

GO coach

“Ik ben een doelgerichte peoplemanager met een “hands-on”-mentaliteit die het best tot zijn recht komt in een veranderende omgeving. Iemand met een duidelijke visie die op een slimme manier resultaten voor klanten weet te bereiken. Mijn motto is “waar een wil is, is een weg en waar geen weg is, creëren we er samen één”. Ik denk graag mee over oplossingen voor (complexe) problematiek in organisaties waarbij ik het management faciliteer, train of coach naar de gewenste verandering.”

Schrijf je in voor GO coaching

Duur: 3 sessies (7 uur)
GO coaching
Prijs: 2.100,-

Inschrijven

Rick Bakker·Teamleider regie grootverbruik, Stedin
“Een wereld van verschil!”

“In het kort: ik heb daadwerkelijk geen achterstanden meer. En zeker zo belangrijk: binnen acceptabele werkuren! Het vergt wat discipline en in het begin denk je bij jezelf: ‘Is het nu echt zo eenvoudig?’ Na verloop van tijd wordt het een tweede natuur en doe je het zonder nadenken. Voor het eerst sinds lange tijd kijk ik aan het eind van een werkweek tevreden terug op wat ik allemaal heb kunnen realiseren met mijn team.”

Vragen? Neem contact met ons op

    Wanneer je dit formulier naar ons toestuurt verwerken wij je gegevens in overeenstemming met onze privacyverklaring.